Tillbaka

Ta bort abortrestriktioner i EU:s bistånd!

4 oktober 2012
Idag gästar EU-kommissionären Kristalina Georgieva, med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering regeringen. I ett öppet brev inför mötet skriver Sveriges kvinnolobby m fl om den starka förhoppning som finns att Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson i samband med mötet adresserar hur EU kan verka för att den anti-abortpolicy som är styrande för amerikanska utvecklingsmedel inte tillåts inskränka EU:s möjlighet att verka för rätten till abort vid konfliktrelaterade våldtäkter.

EU:s internationella samarbete, humanitära bistånd och krishantering bör utformas och genomföras i enlighet med FN:s säkerhetsråd resolution 1325, skriver Sveriges kvinnolobby vidare i ett pressmeddelande. Resolutionen ålägger bland annat skyldigheter vad gäller arbetet för flickor och kvinnors skydd i konflikter. För att leva upp till denna skyldighet bör EU och dess medlemsstater säkerställa att största möjliga insatser görs för att flickor och kvinnor som utsatts för konfliktrelaterad våldtäkt ska kunna genomföra abort. Flickor och kvinnor som förnekas abort ställs inför valet att tvingas genomgå en osäker abort, med hög risk för dödligt utfall, eller att fullfölja den oönskade graviditeten, med hög risk för mödradödlighet.

Flickors och kvinnors möjlighet ett genomföra abort begränsas idag kraftigt av den anti-abortpolicy som USA gör gällande för allt amerikanskt utvecklingsstöd. Policyn stipulerar att amerikanska medel för utvecklingsarbete, inklusive humanitära insatser, inte får användas för att informera om, eller stödja möjligheten att genomföra, abort. Restriktionen gäller även för de utvecklingsfonder i vilka amerikanska medel går in.

Detta innebär att den amerikanska anti-abortpolicyn kan sätta restriktioner för hur EU:s utvecklingsmedel får användas. I detta fall utgör den amerikanska policyn ett stort hinder för att EU samt enskilda stater ska kunna implementera utvecklingspolitiska målsättningar som bygger på rätten till den egna kroppen och på stärkt säkerhet och skydd för flickor och kvinnor i konflikter.

Läs mera här. • 2 april 2014

  Regeringen tillsätter jämställdhetsutredning

  Regeringen har beslutat om direktiv till en särskild utredning som ska följa upp och analysera utvecklingen mot jämställdhet och jämställdhetspolitikens genomförande. I utredningen ingår också att bedöma politiska insatsers effektivitet i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Det är tio år sedan det gjordes en omfattande utredning på jämställdhetsområdet. Sedan dess har det hänt mycket i omvärlden. Det är dags att ta ett samlat grepp för en utvecklad och modern jämställdhetspolitik, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm i ett pressmeddelande. Vi välkomnar den nya jämställdhetsutredningen, säger förbundsordförande Gunilla Hjelm i en kommentar. Insatser och utveckling för ökad jämställdhet är lite av en färskvara. Den ekonomiska krisen och de konservativa krafterna som ifrågasätter kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp är bara två exempel på att arbetat för jämställdhet måste fortsätta med kraft, avslutar Hjelm
 • 31 mars 2014

  Vi har förslag som gör föräldraförsäkringen jämställd

  Resultaten från TCO:s pappaindex har under flera år påvisat att det finns ett starkt behov av att modernisera föräldraförsäkringen, säger förbundsordförande Gunilla Hjelm i en kommentar. Centerkvinnornas förslag till en ny barn och föräldraförsäkring erbjuder flexibilitet för såväl kärnfamiljer som ensamstående och bonusfamiljer. För ökad valfrihet att planera barnledigheten vill vi att 300 av försäkringens 480 dagar ska vara öppna barndagar, som fritt kan fördelas mellan vårdnadshavarna, eller överlåtas till max två andra för barnet närstående vuxna. Samtidigt vill vi betona föräldrarnas stora betydelse för barnet.
 • 31 mars 2014

  Papporna tar hälften av föräldradagarna – om 80 år

  Åttio år - så lång tid kommer det att ta innan mammor och pappor delar lika på föräldradagarna. Det visar en ny rapport som TCO har gjort. TCO har mätt pappaindex sedan 1999, och när mätningarna startade låg ökningen på mellan tre och fyra procentenheter varje år. Men sedan 2005 har ökningen stannat av. Det går fortfarande framåt – men långsammare än förut. Skulle det fortsätta i den här takten skulle det ta åttio år innan föräldradagarna delades helt lika, rapporterar SVT nyheter.
 • 18 mars 2014

  Viktiga förhandlingar om kvinnors rättigheter i FN

  Just nu pågår FN:s årliga konferens i New York om kvinnors rättigheter. Om en vecka vet vi om världens regeringar lyckades vända de senaste årens utveckling där kvinnors rättigheter har ifrågasatts allt mer. Årets konferens utvärderar FN:s Millenniemål. Den svenska delegationen leds av jämställdhetsminister Maria Arnholm men även civila samhället är företrätt liksom parlamentariker och experter från myndigheter. Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby, ingår i delegationen och understryker betydelsen av förhandlingarna. Det är tydligt att mål som handlar om kvinnors livsvillkor är de mål som är längst från att bli verklighet. När ekonomier krisar, när maktpositioner ska försvaras, när ordning skall återställas, då verkar lösningen som står till hands vara att försämra för kvinnor, säger Åström i en kommentar från konferensen. Förhoppningsvis leder årets konferens till gemensamma överenskommelser som kan bidra till att världen får nya starka utvecklingsmål. Sverige vill att jämställdhet ska vara ett eget mål i sig och att jämställdhet ska vara ett perspektiv på alla andra områden.
 • 13 mars 2014

  15 mars är sista anmälningsdag till förbundsstämman

  Alla Centerkvinnor hälsas välkomna till förbundsstämman i Jönköping den 25-27 april 2014. Förbundsstämman är årets höjdpunkt då omkring 300 medlemmar samlas för att diskutera politik, jämställdhet och Centerkvinnornas verksamhet, umgås och ha roligt tillsammans. I år blir stämman också en kickoff inför både valet till Europaparlamentet och de allmänna valen. Partiledare och näringsminister Annie Lööf inviger, Europaparlamentariker Kent Johansson möter andra och tredje kandidaten på EP listan, Kristina Yngwe och Fredrick Federley, i en utfrågning på Hoppets torg i Jönköping. Välkomna!