• / Nyheter
  • / Det är förtrycket vi måste motarbeta, inte slöjan

Det är förtrycket vi måste motarbeta, inte slöjan

Helena Vilhelmsson, Sofia Jarl, Julia Färjhage

Staten ska inte bestämma vad en person har på sig. Friheten att ha ett visst klädesplagg, och friheten att ta det av sig är centralt. Det skriver Sofia Jarl, Helena Vilhelmsson och Julia Färjhage, Centerkvinnorna, och menar att kampen mot hedersförtryck bör föras på annat sätt.

På 1950-talet fanns det i flera länder i Europa strandpoliser som skrev ut böter till kvinnor för att de bar bikini. Förra sommaren skrevs böteslappar ut för att kvinnor i Frankrike bar heltäckande badkläder eller heltäckande slöja. Att förtrycka någon och tvinga någon till att bära ett klädesplagg är något vi aldrig kan acceptera. Lösningen är dock inte att staten med tvång bestämmer vad du får ha på dig. Som debatten idag ter sig kring slöjförbud blir kvinnans kropp slagfältet i den politiska debatten, istället för att fokus ligger på det verkliga problemet, förtryckarna.

Centerkvinnorna är liberala feminister, för oss är friheten central. Friheten att ha ett visst klädesplagg, eller friheten att ta det av sig. Därför tar vi avstånd från båda dessa former av politisering av kvinnans kropp, den som tvingar oss att klä av oss eller klä på oss. Vilka kläder kvinnor väljer att bära ska vara upp till den enskilda kvinnan.

Vi ser tendenser bland riksdagspartier och andra kvinnoförbund att vilja reglera kvinnors och flickors rätt att bära slöja, något vi tror är fel väg att gå Även om detta görs med argumentet att det är ett sätt att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, så menar vi att det är en ytlig lösning på ett komplext problem. Slöjan är inte problemet i sig, utan det eventuella förtryck som ligger bakom. Om en drar ett likhetstecken mellan hedersrelaterat våld och slöja finns det en risk att vi missar de flickor och pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld som varken har muslimsk bakgrund eller slöja. Vi riskerar även att ytterligare stigmatisera en grupp som redan idag upplever diskriminering och förtryck i hög utsträckning.

Hedersrelaterat våld och förtryck yttrar sig i många olika typer av kontroll och våldsutövningar. I vissa fall är slöjan ett medel för att kunna kontrollera flickor och kvinnor, och i de fallen kommer vi alltid motarbeta tvång. Slöja är dock även ett plagg som många frivilligt väljer att bära utifrån religiös övertygelse, och en religiös övertygelse kan både barn och vuxna ha. Samtidigt som religionsfriheten är central är det lika viktigt att värna barnets rätt att avsäga sig en religion, värna barnets rätt till yttrandefrihet och rätten att leva i trygghet.

I barnkonventionen slås fast att ett barn har rätt till religionsfrihet. Med detta blir det för oss tydligt att barn som vill bära slöja och andra religiösa symboler skall få göra det, i den mån som barnen samtidigt kan ta till sig och delta i obligatorisk undervisning. Vid tillfällen då klädsel, t.ex. heltäckande slöja, hindrar en elev från att delta i ett utbildningsmoment så väger utbildningen tyngst och klädesplagget bör kunna förbjudas vid de enskilda momenten.

Centerkvinnorna vill se ökad kunskap och effektiva verktyg för personal som möter unga tjejer och killar som riskerar att utsättas för förtryck och våld i hederns namn. Genom att upptäcka och prata om problematiken kan fler flickor och pojkar få möjlighet att leva ett liv i frihet. All skolpersonal bör få kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och alla skolor bör ha en handlingsplan för hur skolan arbetar förebyggande, upptäckande och stödjande vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi vill även att det genomförs en nationell omfattande kunskapshöjning hos alla kommuner och myndigheter kring hedersrelaterat våld och förtryck. Detta för att säkerställa kvalitativt stöd, oavsett vart barnet bor.

För att arbetet mot det hedersrelaterade våldet skall förbättras krävs det ökade kunskaper hos polis-, åklagare och domstolsväsende. Vi vill att brott där heder varit ett motiv skall leda till straffskärpning. Vi vill även förhindra att skattemedel går till trossamfund och organisationer som undergräver arbetet för de jämställdhetspolitiska målen, som tydligt specificerar att hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kräver strukturellt och långsiktigt arbete och att hela samhället kraftsamlar på flera olika nivåer samtidigt. Som liberala feminister står vi upp för människors frihet och egna val, oavsett bakgrund och religiös tillhörighet. Arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids viktigaste jämställdhetsfrågor och grundar i de mänskliga fri- och rättigheterna. Slöjförbud är dock ett ytligt svar på en mångfacetterad fråga. Därför lägger vi vår kraft på att synliggöra, motarbeta och lagföra förtrycket, inte slöjan.

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna

Helena Vilhelmsson, vice förbundsordförande Centerkvinnorna

Julia Färjhage, vice förbundsordförande Centerkvinnorna