Politik A-Ö

Under följande avsnitt har vi sorterat några av Centerkvinnornas ståndpunkter från A-Ö. För ytterligare fördjupning och bakgrund till våra ståndpunkter är du välkommen att läsa hela vårt Jämställdhetspolitiska program (JPP), som du finner HÄR. , 611.2 kB.

A-E

Aborträtten
En av de absolut viktigaste reformerna är aborträtten – en rättighet som aldrig får inskränkas. Centerkvinnorna står upp för den svenska aborträtten alla dagar i veckan, året om.

Arbetsmarknad
En jämställd arbetsmarknad och möjlighet till ett arbete är grunden för ekonomisk frihet. Vi vill att trösklarna till arbetsmarknaden sänks för de grupper som står längst bort, och att alla människor ges möjlighet att arbeta och försörja sig själva. För att stärka möjligheten till försörjning vill vi att fler ska erbjudas heltidsarbete. För att öka möjligheterna för särskilda grupper, som i regel har högre trösklar till ett arbete, vill vi bland annat se åtgärder som riktas mot utlandsfödda kvinnor och äldre personer, som subventioner för att anställa, insatser med studievägledning, och att en arbetsförmedlarpeng införs, så att arbetssökande kan välja arbetsförmedling.

Bistånd
Vi vill att biståndet särskilt satsas på kvinnor och flickor och att det ska fokusera på att ge flickor och kvinnor hjälp till självhjälp. Särskilt vill vi att anslag till arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ökar.

Bodelning
Regelverket för bodelning måste reformeras. I dag kan en bodelningsprocess dra ut på tiden och bli väldigt kostsam. Avsiktlig förhalning av bodelningsprocessen orsakar lidande. Det behöver därför bli enklare att genomföra en bodelning inom rimlig tid efter separation, samt att vite ska kunna utgå vid underlåtenhet att bidra till avslut av bodelningsprocess.

Efterlevandeskydd
Vi vill att efterlevandeskyddet ska gälla även efter 65 års ålder.

Egenföretagare
Omkring 27 procent av Sveriges företag drivs av kvinnor. Vi vill stärka kvinnors möjligheter att driva företag. Det behöver bli betydligt billigare att starta aktiebolag – därför bör kravet på startkapital kraftigt sänkas. Vi vill också förbättra tillgången till mikrolån och skapa riskkapitalförsörjning som är särskilt riktad till företag som drivs av kvinnor. Vi vill också att arbetsgivaravgiften för småföretagare sänks, och att verksamhetsstödet till organisationer som arbetar med företagsrådgivning riktad till kvinnor ska stärkas.

F-K

Flexibel förskola
Vi vill att barnomsorgen ska vara flexibel och erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter, helger och lov i större utsträckning. Då krävs också att inskolning kan ske kontinuerligt under hela året. Detta för att möjliggöra för fler föräldrar att komma tillbaka till arbete efter föräldraledighet.

Friskvård
Vi vill se minst två timmars friskvård för kvinnor i arbetslivet per vecka. Särskilt vill vi stärka tillgången till friskvård i offentlig sektor. Vi vill också att det ska vidgas till att innefatta fler aktiviteter som ur ett hälsoperspektiv borde ses som friskvård.

Förlossningsvård
Vi vill se fler vårdformer inom förlossningsvården, exempelvis Caseload-metoden. Vi vill även se nationella riktlinjer för hur förlossningsvården ska organiseras och erbjuda samt att mer resurser ska läggas på eftervården för att kvinnor ska få snabbare vård och behandling av förlossningsskador.

Försörjningsstöd
Försörjningsstödet ska betalas ut även till kvinnor. Ett sätt att minska kvinnors utsatthet och öka möjligheterna för att lämna destruktiva relationer är att stärka kvinnors ekonomiska självständighet, och här spelar försörjningsstödet en central roll.

Föräldraförsäkringen
Vi vill att det införs en individualiserad föräldraförsäkring. Exakt hur modellen ska se ut måste en utredning titta närmare på, men vår ambition är att föräldradagarna ska delas lika mellan vårdnadshavare. Vi vill också att 80 procent av föräldradagarna begränsas till att kunna tas ut innan barnet fyllt tre år. För oss är en jämställd föräldraförsäkring en av de största reformerna som kan genomföras för ökad jämställdhet.

Hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersrelaterat våld och förtryck är något som allvarligt inskränker individers frihet. Det är ett kollektivt våld, som Centerkvinnorna ser ett starkt behov av ett intensifierat arbete för att bekämpa. Vi vill att det ska tas fram riktlinjer för hur individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska bemötas av socialtjänsten. Vi vill även se ökad kunskap och effektiva verktyg för personal som möter unga tjejer och killar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill dessutom förhindra att skattemedel går till trossamfund, skolor och organisationer som hindrar arbetet mot hedersförtryck.

Huskurage
Vi vill att alla kommuner inför Huskurage i de kommunala bostäderna. Detta som ett sätt att uppmuntra till civilkurage och förebygga våld som sker i hemmet.

Kvinnofridsteam
Det är centralt att alla kommuner har handlingsplaner för ingripande vid våld i nära relationer samt att det tydliggörs vilket stöd den våldsutsatta är berättigad. Samtliga kommuners socialtjänst bör även ha en enhet med särskild kunskap om våld i nära relation.

Kvinnojourer
Kvinnojourerna gör idag en stor del av arbetet som ligger på kommunerna – trots detta kämpar många med finansiering. Det bör därför vara det offentligas skyldighet att trygga finansieringen av kvinnojourerna. Vi vill i högre utsträckning se att kommuner samverkar och stödjer organisationer som arbetar våldsförebyggande och med stöd till utsatta.

Kvotering
Vi är emot kvotering. Företag och organisationer måste kunna se värdet av mer jämställda styrelser och ledningsgrupper utan lagstiftning.

Könsstympning
För att stoppa denna avskyvärda tradition krävs riktade informationsinsatser gentemot föräldrar men även skolor och elev- och ungdomshälsan. Föräldrar som underlåter att skydda sin dotter från könsstympning ska kunna straffas för det. Kvinnor som blivit könsstympade ska ha rätt att få klitoris rekonstruerad.

Köp av sexuell handling
Vi vill att köp av sexuell tjänst definieras som ett brott mot individen och att utsatta ska få brottsofferstatus. Straffvärdet för köp av sexuell tjänst ska skärpas, särskilt vid fall då den utsatta är ett barn, och vi vill införa strikt ansvar då offret är under 18 år. Delgivningen ska skickas till folkbokföringsadressen – utan undantag.

L-P

Lex-Lotta
Vid flera fall där kvinnor mördats har det i förundersökningarna framkommit att kvinnorna i tidigare skeden gjort ett eller flera försök att anmäla förövaren. Vi vill införa en Lex-Lotta lagstiftning där det bör ingå en lagskärpning för myndigheters samverkan samt att det tillsätts en haverikommission som granskar ärenden där kvinnor dödats av en närstående.

Lika lön
Arbetsmarknaden är inte jämställd. Fortfarande tjänar män mer än kvinnor trots lika arbete. Idag ligger ett stort ansvar på den enskilda individen att uppmärksamma fall av lönediskriminering. Ansvaret att motivera löneskillnader bör ligga på arbetsgivaren.

LOV
Vi verkar för att LOV (Lagen om valfrihet) ska finnas i alla kommuner. Detta för att ge kvinnor möjlighet att driva lönsamma och växande företag i hela landet.

Miljö
Klicka HÄR , 128.6 kB.för att läsa mer om Centerkvinnornas klimat- och miljömål.

#metoo
Vid sexuella trakasserier eller övergrepp får en grundlig och skyndsam utredning inte ta längre tid än sex månader och det måste bli enklare att avskeda en person som trakasserat. Om trakasserierna fortgår efter en skriftlig varning måste uppsägning eller avsked vara nästa steg. Vid trakasserier eller övergrepp i skolan bör förövaren, inte brottsoffret, flyttas.

Människohandel och prostitution
Majoriteten av de som utnyttjas i prostitution är kvinnor och de som utnyttjar är män. Vi vill se en nationell handlingsplan mot människohandel för att arbetet ska få en tydligare styrning samt att utsatta för människohandel automatiskt får uppehållstillstånd. Det behövs dessutom fler poliser som arbetar mot prostitution och människohandel. Under rubriken Köp av sexuell handling skriver vi mer om straffskala för brottet.

Ofrivillig barnlöshet
Den övre åldersgränsen för insemination bör utredas och frågan om individuell bedömning prövas. Vi vill även att det ska bli möjligt med embryodonation i Sverige.

Pension
Pensionsrätter ska automatiskt överlåtas från den förälder arbetar till den part som är föräldraledig eller arbetar deltid inom ramen för föräldraledighetslagen. Detta eftersom det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen är en bidragande faktor till pensionsklyftorna mellan kvinnor och män.

Pornografi
Forskning visar att pornografi är en riskfaktor för sexuellt våld. Pornografi bör diskuteras och problematiseras utifrån ett genusperspektiv inom ramen för sexualkunskapen i skolan. Det bör även tillsättas en utredning som tittar på hur pornografitillgängligheten på Internet kan begränsas för barn och unga.

Psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Kvinnor löper högre risk än män att drabbas. Vi verkar för att det ska inrättas fler stresskliniker för att möta behovet hos de som söker vård. Vi vill även att kunskapen om psykisk ohälsa ökar, exempelvis genom att prata om det i skolan samt stärka elev-och ungdomshälsan.

R-Ö

RUT
RUT-avdraget bör utvidgas till att omfatta fler tjänster och taket för RUT-tjänster bör höjas. RUT har lett till att nya jobb skapats samtidigt som det är en reform med många tjänster som för många är nödvändig för att få ihop livspusslet.

Sexualbrott
Vi vill att straffvärdet för sexualbrott skärps, framförallt för våldtäkt. En våldtäkt ska heller inte kunna rubriceras som ett mindre grovt brott. Sexualbrott mot barn och unga ska inte kunna preskriberas. Samtliga inom rättsväsendet ska få förstärkt utbildning om sexualbrott.

Sexualkunskap
Sexualkunskapen behöver förbättras och bli ett enskilt obligatoriskt ämne med en tydlig läroplan där normer, värderingar, relationer och befintlig lagstiftning ska diskuteras. Även pornografins påverkan på individer, relationer och samhällen bör vara en del av undervisningen.

Slöja
Vi stödjer Skolverkets rekommendationer som säger att lärare och pedagoger ska ha rätt att förbjuda elever att bära heltäckande slöja i situationer där det bedöms som nödvändigt. Vi vill däremot se en större tydlighet i skollagen så att lärare och rektorer med lagen i ryggen ska kunna erhålla större möjlighet att förbjuda slöja i skolan vid förtryck och tvång i hederns namn. Därför vill vi att en statlig utredning tillsätts med syfte att förtydliga skollagen och i förlängningen även Skolverkets rekommendationer på detta område.

SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter)
Information och stöd för sexuell hälsa är livsviktigt. Vi vill därför se ökade anslag till arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa.

Surrogatmödraskap
Surrogatmödraskap innebär stora risker och ett utnyttjande av kvinnokroppen, inte minst i de delar av världen där det inte finns tillräckliga regelverk. Därför säger vi nej till att tillåta surrogatmödraskap i Sverige. Barn som kommer till via surrogatmödraskap riskerar idag att registreras som statslösa och föräldralösa. Vi vill att det tillsätts en utredning för att titta på hur situationen för barn som kommit till via surrogatmödraskap utomlands ska förbättras, med barnets rättigheter i centrum.

Tvångs- och barnäktenskap
Ingen person under 18 år ska kunna ses som gift i Sverige, även om äktenskapet ingåtts i ett land där äktenskapet varit giltigt. Det behövs även ett starkare skydd för att hämta hem de barn som förts ut ur landet och riskerar att bli bortgifta. Därför vill vi se ett införande av en ”Forced Marriage Unit” vars uppgift är att hämta hem de barn som förts ut ur landet för att giftas bort.

Utrikesfödda kvinnors etablering och företagande
Det behövs fler riktade satsningar för de som står längst från arbetsmarknaden, de utomeuropeiskt födda kvinnorna i utanförskapsområden. Därför vill vi se ett Starta-eget-program för utrikesfödda kvinnor i utanförskapsområden. Ett program där utbildning och mentorskap kombineras med ett mikrolånsystem för möjlighet att finansiera startande av företag.

Våld i nära relationer
Att utsättas för våld i nära relation innebär livslånga trauman. Vi vill se att straffvärdet för dessa brott skärps och att elektronisk fotboja används i högre utsträckning vid kontaktförbud.